Ewidencja spraw

Sprawy wpływające do Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim rejestrowane są w repertoriach:

 • C - dla wszczętych na skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego spraw cywilnych rozpoznawanych w procesie;
 • Ns - dla spraw cywilnych rozpoznwanych w trybie postępowania nieprocesowego;
 • Nc - dla spraw cywilnych wszczętych w postępowaniu nakazowym i upominwczym;
 • Co - dla innych cywilnych spraw rozpoznawanych wg przepisów o procesie i o sądzie polubownym a w szczególności dla spraw o odtworzenie akt, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, spraw rejestracji protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów lub dla sądu właściwego lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa oraz skargi o wznowienie postępowania;
 • K - dla spraw, w których wniesiono akt oskarżenia lub pismo zastępujące akt oskarżenia, dla spraw w przedmiocie wydania wyroku łącznego, wniosków prokuratorskich o umorzenie postępowania wobec stwierdzenia niepoczytalności u podejrzanego oraz wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego;
 • Ks - dla spraw o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, w których wniesiono do sądu akt oskarżenia lub pismo zastępujące akt oskarżenia (np. wniosek o dobrowolne poddanie się karze);
 • W - dla spraw o wykroczenia;
 • Npw - dla spraw nieletnich, w których zachodzi podejrzenie popełnienia czynu karalnego lub demoralizacji;
 • Now - dla spraw nieletnich podlegających rozpoznaniu w postępowaniu opiekuńczo-wychowawczym;
 • Nk - dla spraw nieletnich podlegających rozpoznaniu w postepowaniu poprawczym;
 • Nsm - dla spraw małoletnich, które podlegają rozpoznaniu przez sąd rodzinny w trybie postępowania nieprocesowego;
 • RC - dla wszczętych przed sądem rodzinnym spraw cywilnych rozpoznwanych w trybie postepowania nieprocesowego;
 • RNs - dla spraw podlegających rozpoznaniu przez sąd rodzinny w postępowaniu nieprocesowym, w tym również dotyczących poddania obowiązkowi leczenia osób uzależnionych od alkoholu;
 • RCo -dla innych spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego rozpoznawanych według przepisów o procesie, dla spraw o odtworzenie akt, dla spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym oraz dla rejestracji protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów bądź sądu właściwego lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa;
 • Kw - dla ksiąg wieczystych;
 • Zd - dla zbiorów dokumentów przejętych z innego sądu;
 • Ar - dla zamkniętych ksiąg wieczystych.

Rejestr zmian dla: Ewidencja spraw