IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Janów Lubelski, 23-300
ul. Zamoyskiego 94
tel: (15) 872-00-50, 872-04-49 w.106

Przewodniczący Wydziału:

Referendarz Sądowy - Lidia Malinowska

pok.3 Parter

Kierownik Sekretariatu:

Danuta Wojtan

e-mail: wkw@janowlubelski.sr.gov.pl

pok.2 Parter

Właściwość rzeczowa

rozpoznawanie spraw z zakresu prowadzenia ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych obejmujących postępowanie wieczystoksięgowe

Informacje

Informacja o formularzach i opłatach związanych z prowadzeniem rejestru ksiąg wieczystych w systemie informatycznym Nowa Księga Wieczysta - link do strony MS. 

bip.ms.gov.pl

Wgląd do ksiąg wieczystych w postaci elektronicznej można uzyskać w Portalu Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych.

ekw.ms.gov.pl

Szczegółowe informacje o właściwości miejscowej, sprawach, odpisach i opłatach w postępowaniu wieczystoksięgowym

Księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Janowie Lubelskim prowadzone są w formie elektronicznej.
Publiczny, bezpłatny i powszechny dostęp do przeglądania księgi wieczystej prowadzonej w postaci elektronicznej znajduje się pod adresem:

http://ekw.ms.gov.pl

Ustrój ksiąg wieczystych reguluje ustawa z 6 lipca 1982 o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 z późn. zm.), zaś kwestie szczegółowe – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17 września 2001 w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1122 z późn. zm.).

Wnioski o dokonanie wpisu w księdze wieczystej składa się na urzędowym formularzu w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim. Do wniosku o dokonanie wpisu należy dołączyć dokumenty, stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej. Dokumenty do wniosku winny być dołączone w oryginale bądź w odpisach poświadczonych przez organ, który je wydał. Do wniosku o wpis należy także dołączyć dowód wniesienia opłaty sądowej w postaci znaków sądowych, kopii przelewu lub kwitu z kasy Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim.

Właściwość miejscowa

IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim zajmuje się prowadzeniem ksiąg wieczystych zgodnie ze swoją właściwością terytorialną obejmującą miasto Janów Lubelski oraz gminy: Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Modliborzyce, Potok Wielki.

Sprawy rozpoznawane w wydziale ksiąg wieczystych, to między innymi sprawy o:

 • wpis własności,
 • wpis wieczystego użytkowania,
 • wpis ograniczonego prawa rzeczowego,
 • wpis hipoteki,
 • wpis praw osobistych i roszczeń osobistych,
 • wpis ostrzeżenia;


Wpisem w księdze wieczystej jest również wykreślenie wyżej wymienionych praw. Sprawy w postępowaniu wieczystoksięgowym rozpoznawane są na posiedzeniu niejawnym (art.6261 §1 kpc).

Wysokość opłaty sądowej w postępowaniu wieczystoksięgowym

 1. przy wniosku o wpis własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego - 200 złotych, chyba że przepis szczególny przewiduje inną opłatę,
 2. przy wniosku o wpis udziału we własności, udziału w użytkowaniu wieczystym, udziału w ograniczonym prawie rzeczowym - część opłaty w wysokości 200 złotych proporcjonalna do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych,
 3. przy wniosku o wpis własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego na podstawie: dziedziczenia, zapisu, działu spadku, zniesienia współwłasności lub podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami - 150 złotych
 4. przy wniosku o wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha - 150 złotych,
 5. przy wniosku o wpis praw osobistych i roszczeń - 150 złotych,
 6. przy wniosku o wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych - 150 złotych,
 7. przy wniosku o założenie księgi wieczystej - 60 złotych,
 8. przy wniosku o połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości- 60 złotych,
 9. przy wniosku o odłączenie nieruchomości lub jej części - 60 złotych,
 10. przy wniosku o sprostowanie działu I- O - 60 złotych,
 11. przy wniosku o wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym - 60 złotych,
 12. przy wniosku o dokonanie innych wpisów niż wymienione w punktach 1-12 - 60 złotych,

Od wniosku o wykreślenie pobiera się połowę opłaty pobranej od wniosku o wpis.
Opłatę stałą wymienioną w punktach: 1, 2, 3, 4, 5, 6 pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej.
Opłatę stałą w wysokości 60 złotych wymienioną wyżej w punktach 7, 8, 9 pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
Od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę, choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedna księgę wieczystą.

PRZYKŁADY:

 • wpis właściciela do księgi wieczystej: 200 zł
 • założenie księgi wieczystej: 60 zł
 • założenie księgi wieczystej + wpis właściciela: 260 zł
 • zmiana właściciela na podstawie postępowania spadkowego: 150 zł
 • wpis hipoteki: 200 zł,
 • wpis dwóch hipotek - zwykłej oraz kaucyjnej: 400 zł
 • wykreślenie hipoteki: 100 zł
 • ujawnienie budynku: 60 zł
 • wpis służebności osobistej: 200 zł
 • wpis służebności gruntowej: 200 zł
 • wpis informujący o wszczęciu egzekucji komorniczej na nieruchomości: 60 zł
 • wykreślenie informacji o wszczęciu egzekucji komorniczej: 30 zł
 • podwyższenie kwoty hipoteki, zmiana terminu spłaty: 150 zł
 • odpis z księgi wieczystej:zwykły-30 zł, zupełny- 60 zł
 • zaświadczenie o zamknięciu księgi: 10 zł
 • odpis aktu notarialnego oraz testamentu: 6 zł za stronę

Wysokość opłaty sądowej od środków odwoławczych

 1. Od apelacji pobiera się opłatę w wysokości opłaty od wniosku o wpis lub wykreślenie.
 2. Od zażalenia pobiera się piątą część opłaty, chyba że przepis szczególny przewiduje inną opłatę.
 3. Od skargi na orzeczenie referendarza pobiera się opłatę w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 złotych.

Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie.
Do uiszczenia opłaty zobowiązana jest osoba, która wystąpiła z wnioskiem, także wówczas, gdy na jego podstawie mają być ujawnione prawa osób, które nie są wnioskodawcami.
UWAGA: W postępowaniu wieczystoksięgowym wniosek podlegający opłacie stałej, który nie został należycie opłacony, przewodniczący zwraca bez wezwania o uiszczenie tej opłaty. W terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie tego wniosku wnioskodawca może uiścić brakującą opłatę. Jeżeli opłata została wniesiona we właściwej wysokości, pismo wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia.(art. 5111 kpc).

Odpisy

Odpis z księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym można uzyskać:

 • drogą korespondencyjną kierując wniosek na urzędowym formularzu do:

Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych na adres:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament CORSiR
Centrala Centralnej Informacji
Ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa

lub

Ekspozytury Centralnej Informacji działającej przy każdym Sądzie Rejonowym, w którym wprowadzono informatyczny system ksiąg wieczystych, która kieruje wniosek do CI do realizacji w Warszawie

 • składając wniosek osobiście na formularzu w Ekspozyturze Centralnej Informacji w Sądzie Rejonowym w Janowie Lubelskim lub w każdym innym Sądzie Rejonowym, w którym znajduje się Ekspozytura Centralnej Informacji.

Do wniosku należy załączyć dowód opłaty.
Opłaty od wniosków o odpis z ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym składanych korespondencyjnie należy regulować wyłącznie na konto ministerstwa sprawiedliwości: NBP o/o Warszawa 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
W przypadku dołączenia do wniosku dowodu wniesienia opłaty w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku zamieszcza się potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca w nim kwota stanowi opłatę za składany wniosek.
Składając wniosek osobiście opłatę uiszcza się na wskazany rachunek bankowy właściwego sądu, a do wniosku dołącza się oryginalny dowód wniesienia tej opłaty.

Rejestr zmian dla: IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jolanta Sobstyl
Dokument z dnia:
2017-05-09
Publikacja w dniu:
2017-05-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim
Wytworzył:
Monika Flis - Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Opublikował:
iart
Dokument z dnia:
2015-08-28
Publikacja w dniu:
2015-08-28
Opis zmiany:
b/d