Opłaty sądowe

Wysokośc opłat reguluje Ustawa z dnia 28.07.2006r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz.1398)

Wysokość opłat we wszystkich rodzajach spraw

 1. Opłatę stałą w kwocie 40 zł pobiera się:
  • od wniosku o wszczęcie postępowania nie procesowego
  • od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania
  • od wniosku o przeprowadzenie postępowania pojednawczego
  • od wniosku o zabezpieczenie dowodów
 2. Opłatę stała w kwocie 100 zł pobiera się:
  • od skargi na czynności komornika

Wysokość opłat w procesie

Sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

 1. opłatę stałą w kwocie 200 zł pobiera się od pozwu w sprawie o:
  • zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa
  • unieważnienie uznania dziecka
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej
  • naruszenie posiadania
  • uchylenie uchwały organu spółdzielni
  • opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu
  • ustalenie wstąpienia w stosunek najmu
 2. W postępowaniu uproszczonym pobiera się od pozwu opłatę, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy:
  • od 2000 zł - 30 zł
  • ponad 2000zł do 5000 zł - 100zł
  • ponad 5000 zł do 7500 zł - 250 zł
  • ponad 7500 zł - 300 zł

Wysokość opłat w postępowaniu nieprocesowym

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

Opłatę stałą pobiera się od wniosku :

 • o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego - 100 zł
 • o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej - 1000 zł
 • jeżeli powyższy wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku - 300 zł

Sprawy z zakresu prawa rzeczowego

 1. Opłatę stałą w kwocie 200 zł pobiera się od wniosku o:
  • ustanowienie drogi koniecznej
  • rozgraniczenie nieruchomości
  • stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie
 2. Opłatę stałą w kwocie 100 zł pobiera się od wniosku o ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej
 3. Opłatę stałą w kwocie 2000 zł pobiera się od wniosku o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie
 4. Opłatę stała w kwocie 1000 zł pobiera się od wniosku o zniesienie współwłasności
  • jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności pobiera się opłatę w kwocie 300 zł

Sprawy z zakresu prawa spadkowego

 1. Opłatę stałą w kwocie 50 zł pobiera się od wniosku o:
  • stwierdzenie nabycia spadku
  • zabezpieczenie spadku
  • sporządzenie spisu inwentarza
  • odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
 2. Od wniosku o dział spadku pobiera się opłatę stałą w kwocie 500 zł
  • jeżeli wniosek ten zawiera zgodny projekt podziału spadku - 300 zł
 3. Od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności pobiera się opłatę stałą w kwocie 1000 zł
  • jeżeli projekt podziału spadku jest zgodny - 600 zł

Wysokoć opłat w postępowaniu egzekucyjnym

 1. Opłatę stała w kwocie 40 zł pobiera się od wniosku o:
  • wezwanie dłużnika do wykonania egzekwowanej czynności w wyznaczonym terminie oraz umocowanie wierzyciela do wykonania tej czynności na koszt dłużnika, w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu
  • ukaranie grzywną dłużnika nie wykonującego obowiązku zaniechania czynności lub nie przeszkadzania czynnościom wierzyciela
  • ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego
  • nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku
 2. Opłatę stałą w kwocie 50 zł pobiera się od wniosku o:
  • nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa albo nakaz zapłaty
  • nadanie klauzuli wykonywalności przeciwko małżonkowi dłużnika
  • nadanie klauzuli wykonywalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przez wydaniem tytułu
  • umorzenie książeczki oszczędnościowej w związku z zajęciem wkładu, na który ją wystawiono
 3. Opłata stała w kwocie 100 zł pobiera się od:
  • zarzutów na opis i oszacowanie nieruchomości

Opłaty w sprawach karnych

Ustawa z dnia 23.06.1973r. o opłatach w sprawach karnych (Dz.U. z 1983r, Nr 49, poz.223 z późn.zmn.)

W sprawach karnych uiszcza się opłaty od następujących wniosków i próśb:

 • od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności - 80 zł
 • od wniosku o udzielenie przerwy przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności albo kary aresztu - 60 zł
 • od wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie - 45 zł
 • od ponownego wniosku o odroczenie ściągnięcia grzywny lub o rozłożenie grzywny na raty - 2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł
 • od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego - 45 zł
 • od wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności - 45 zł
 • od wniosku o zatarcie skazania - 45 zł
 • od ponownej prośby o ułaskawienie - 45 zł
 • od wniosku o wznowienie o postępowaniu - 150 zł

Opłaty kancelaryjne

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2.06.2003r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy (Dz.U. Nr 107, poz.1006)

 • poświadczony odpis, wypis lub wyciąg 6 zł(za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu)
 • odpis orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności 6 zł(za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu)
 • odpis orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności 6 zł(za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu)
 • zaświadczenie 6 zł (za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu)
 • wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy 1 zł(za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu)

Rejestr zmian dla: Opłaty sądowe