Skargi i wnioski

W celu zapewnienia realizacji prawa do składania skarg i wniosków poniżej przedstawiam informację o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim.

Podstawa prawna

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje:

 • Ustawa z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.01.98.1070) – Rozdział 5a (art. 41a – 41e). Nowelizacja ustawy, m.in. w tym zakresie weszła w życie w dniu 28 marca 2012 r. (Dz.U.2011.203.1192). Wprowadzono zasady postępowania w sprawach rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 16 maja 2012 r. poz. 524) – weszło w życie 17 maja 2012 r. Określono szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

Organ właściwy do rozpatrzenia skargi/wniosku

Właściwy organ określa art. 41b Ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych:

Art. 41b.

§ 1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.

Wymogi formalne skargi/wniosku

Skarga/wniosek powinny zawierać:

 • datę wniesienia skargi/wniosku,
 • imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek,
 • adres wnoszącego skargę/wniosek,
 • zwięzłą treść skargi/wniosku,
 • sygnaturę akt sprawy oraz wskazanie Sądu, którego dotyczy skarga/wniosek.

Skargi nie podlegające rozpatrzeniu

 • nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądu, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.

Skargi pozostawiane bez rozpatrzenia

 • skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe zostają pozostawione bez rozpatrzenia, a skarżący bądź wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Wnoszenie skarg /wniosków

Skargę/wniosek można złożyć:

 • na piśmie adresując:

Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 94
23-300 Janów Lubelski

Skargi/wnioski wnoszone na piśmie przyjmowane są w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 94

lub drogą pocztową

Składając skargę w formie elektronicznej należy wskazać imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania. Odpowiedź na skargę wysłana będzie w formie pisemnej wyłącznie drogą pocztową.

 • ustnie do protokołu:

Skargi i wnioski w formie ustnej można złożyć w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim.

Termin załatwienia skargi/wniosku

Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki. Termin na załatwienie skargi i wniosku wynosi miesiąc, licząc od daty ich wpływu lub uzupełnienia.

Prezes Sądu Rejonowego
Teresa Wilińska

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski